PMI FDIC5006-4 pmi滚珠丝杠   产品参数

PMI FDIC5006-4 pmi滚珠丝杠

尺寸 单位:mm

丝杠轴外径
50
导程
6
丝杠轴底径
滚珠节圆直径
钢球直径
3.969
精度等级
螺母直径
66
法兰直径
98
螺母长度
122
螺母安装 PCD
82
额定动负载 CaN
2880
额定静负载 C0aN
10310
有效圈数
4
法兰盘宽度
72
法兰安装孔通孔直径
9
法兰安装孔沉孔直径
14
法兰安装孔沉孔深度
8.5
轴向刚度 KNm
151
PMI FDIC5006-4 pmi滚珠丝杠此型号部分数据来源于PMI FSWC3204 pmi丝杠精度等级